Apartman yöneticisi nasıl seçilir sorusu geçmişten bugüne kadar topluluların ihtiyacı doğrultusunda yönetici zorunluluğundan doğmuştur. Apartman veya sitelerde de yöneticiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlardan ötürü bina ve site kavramları gelişmiş ve bunlar doğrultusunda sorumluluklar oluşmuştur. İlk defa yönetici olarak çalışacak kişi mutlaka görevlerini , sorumlulukları ve kanunları bilmelidir. Kat maliklerinin de onayı ile birlikte yönetici seçilir. Yönetici ya da yönetim kurulu üyeleri , ana gayrimenkulde hakları olan kat maliklerinden seçilebileceği gibi aynı zamanda dışarıdan da seçilebilmektedir. Seçilen yönetici bina ile ilgili tüm görev sorumlukları bilmeli ve bunların düzenli kontrolünü sağlamalıdır.

 

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

 

Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulun bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır.

Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. 4145

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.

(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/18 md.) Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

 

 

 

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Cihan Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir ? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?