Apartmanlarımızda gerekli hizmeti sağlamak için apartman görevlileri vardır. Apartman görevlileri , temizlik , bina güvenliği gibi bir çok alanda iş yapmaktadırlar. Apartman görevlilerinin de diğer çalışanlar gibi yılık belirli izin hakları  vardır. Yıllık hizmetine göre değişkenlik gösteren izin haklarını gelin hep birlikte inceleyelim. 

Konut Kapıcılarının Çalışma Süreleri ve Fazla Mesai

Konut Kapıcısı 45 Saatten fazla çalışma gerçekleştiriyorsa, 45 Saati aşan her çalışma zamanı Fazla Mesai Çalışmasıdır ve işveren(Apartman Yönetimi) tarafından saat ücretinin %150’si hesap edilerek ödenmelidir. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde ise çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir.

Apartman Görevlisi İzin Hakları

Hizmet süresi:

1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 12 gün.

5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara yılda 18 gün.

15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün,yıllık ücretli izin verilir.

18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek “yıllık ücretli izin”18 günden az olamaz.

Bu süreler sözleşme ile arttırılabilir.

 Kapıcıların İş Süresi Ve Ara Dinlenmesi

Çalışma süresi

“Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.”

İş Kanunu md.63 uyarınca çalışma süresi en çok kırk beş saat olmakla birlikte bu sürenin çalışma biçimine göre azaltılması mümkündür. Bundan başka iş kanunu md.63’te belirtilen çalışma süresinin aşılmaması kaydıyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisinin de kurulması mümkündür. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz ve ayrıca çalışma saatlerinin yaz ve kış ayları iklim şartları göz önüne alınarak düzenlenmesi mümkündür.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında;izin süresine rastlayan ulusal bayram,hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

İş kanunu’na tabi olanlar,sözleşmelerine “yıllık ücretli izin haklarından vazgeçtiklerine” dair bir hüküm koyamazlar.

Kapıcıların Ücretleri, Yıllık İzinleri Ve Hafta

Tatilleri

İş Kanunu hükümlerine göre ücreti ödenen konut kapıcılarına sözleşme hükümleri ile hafta tatili verilmesi mümkün olup ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı hususu iş sözleşmesinde belirtilir. Söz konusu günlerde çalışması durumunda İş Kanunu md.47 uyarınca ücret ödemesi yapılır. Yine konut kapıcısının İş Kanunu uyarınca yıllık izin kullanma hakkı mevcuttur.

“Genel tatil ücreti Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”

Kapıcının kural olarak Türk parası ile aldığı ücretinin asgari ücret altında olması mümkün değildir . Söz konusu ücretin en geç bir ay içerisinde ödenmesi gerekli olup bu süre anlaşma ile en fazla bir haftaya düşürülebilir. Geçici bir sebep olmaksızın ücreti ödenmeyen kapıcının iş görmekten kaçınma hakkı olup gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Ayrıca ücreti ödenmeyen işçinin iş akdini haklı nedenle feshetme hakkı mevcut olup işbu durumdan kaynaklanan alacağı istemede zamanaşımı 5 senedir. 

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Cihan Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Apartman Görevlisi İzin Hakları ile ilgili bilgi almak ister misiniz?